سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

انتظار

فرض کن حضرت مهدی به تو ظاهر گردد...

ظاهرت هست چنانی که خجالت نکشی؟
باطنت هست پسندیده صاحب نظری؟ 

خانه ات لایق او هست که مهمان گردد؟
لقمه ات در خور او هست که نزدش ببری؟

پول بی شبهه و سالم ز همه داراییت 
داری آنقدر که یک هدیه برایش بخری؟

حاضری گوشی همراه تو را چک بکند 
با چنین شرط که در حافظه دستی نبری؟ 

واقفی بر عمل خویش تو بیش از دگران؟
می توان گفت تو را شیعه اثنی عشری؟
التماس دعا...

ارسال شده در توسط علی آبادی